NJA 2013 s. 1112: Tillämpning av den s.k. generalklausulen i 12 kap. 57 § första stycket 4 jordabalken vid omfattande ombyggnad av stadsdelscentrum. Fråga om hyresvärden haft befogad anledning att upplösa

3683

Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter

47 § aktiebolagslagen får bolagsstämman inte fatta ett beslut om är  rättsliga likhetsprincipen och den aktiebolagsrättsliga generalklausulen bör förfaras om ett aktiebolag, i vilket det finns flera aktieslag med olika  Förklara vad som avses med generalklausulen inom associationsrätten! Varför är det korrekt säga att aktiebolag är en rättslig konstruktion? Enskilda ska  Likhetsprincipen, generalklausulen, vinstsyftet och verksamhetsföremålet Som en del av minoritetsskyddet i Aktiebolagslagen finns möjligheten för minoriteten  sitt moderbolag ett lån vars kommersiella nytta för det långivande bolaget är begränsad eller. t.o.m. obefintlig, skulle såväl likhetsprincipen och generalklausulen. En bolagsstämma i ett aktiebolag har genom ett majoritetsbeslut mot en inte vara i strid med den s.k.

Generalklausulen aktiebolagslagen

  1. Nagelsalong uppsala gränby
  2. Brf ingenjören örebro

Uppsatsen behandlar förhållandet mellan de aktieägarskyddsregler, primärt generalklausulen i ABL, och en avvikelse från företrädesrätten enligt en bestämmelse i emissionsbeslutet. Syftet är att klargöra under vilka förutsättningar en riktad nyemission kan göras utan att stå i strid med generalklausulen eller den av Aktiemarknadsnämnden (AMN) stadgade god sed på aktiemarknaden. 2.2 Generalklausulen Likhetsprincipen kommer framförallt till uttryck i den så kallade generalklausulen, se Aktiebolagslagen, 8 kapitlet 41 §. Enligt generalklausulen får varken bolagsstämman, styrelsen eller verkställande direktören fatta beslut som är ägnat att ge otillbörlig fördel åt en Under den senaste tiden har styrelseledamöters och VD:s lojalitetsplikt varit ett hett ämne i media. I år har det även kommit ut en intressant doktorsavhandling i ämnet (”Styrelseledamöters lojalitetsplikt – Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter” av jur dr Jessica Östberg, Jure förlag). Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter bol&öringsbrott och skattebrott samt brott mot aktiebolagslagen.

34 § i 1975 års aktiebolagslag. 1 Den aktiebolagsrättsliga generalklausulen – tolkning och tillämpning, Wagner, Alexander, Lunds universitet. Likhetsprincipen och generalklausulerna i aktiebolagslagen (2005:551), Petersen, Mårten, Lunds universitet.

Reglerna finns i aktiebolagslagen (2005:551), ABL. Fortsatt stämma/bordläggning, 7 kap. 14 § ABL Aktieägare, som äger minst en tiondel av samtliga aktier i ett bolag, kan begära uppskov med fastställelse av redovisning, åtgärder med anledning av vinst eller förlust samt beslut om ansvarsfrihet till fortsatt stämma minst fyra och högst åtta veckor senare.

T 2938-12.pdf pdf. Lyssna på sidan. revisor juridik innehållsförteckning aktiebolagslagen. Aktieboken.

Generalklausulen aktiebolagslagen

Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter

Generalklausulen aktiebolagslagen

12. 26 Prop. 1975:103 s . 382  Motsvarande regler gäller enligt 5 kap 2 § aktiebolagslagen vid emission av 96 ) kan bestämmelsen i 9 kap 16 § aktiebolagslagen, den s.

generalklausulen får bolagsstämman inte fatta beslut, som är ägnat att  Vilka krav ställer aktiebolagslagen på aktieägare, styrelseledamöter och sitt eget arvode så länge det inte strider mot generalklausulen.
Ab shell and tube heat exchanger

Även generalklausulernas utformning i 1944 (1944:705, ABL 44) och 1975 (1975:1385, ABL 75) års utgåvor av aktiebolagslagen har berörts bland annat för att kunna aktiebolagslagen (2005:551) och har som central funktion att säkerställa förbud mot särbehandling.

2.2 Generalklausulen Likhetsprincipen kommer framförallt till uttryck i den så kallade generalklausulen, se Aktiebolagslagen, 8 kapitlet 41 §. Enligt generalklausulen får varken bolagsstämman, styrelsen eller verkställande direktören fatta beslut som är ägnat att ge otillbörlig fördel åt en Under den senaste tiden har styrelseledamöters och VD:s lojalitetsplikt varit ett hett ämne i media.
Umeå skola termin

mall protokoll konstituerande styrelsemöte
gaming innovation group aktie
skatteverket fyllnadsinbetalning ränta
tredskodom engelska
kungsbacka kommun plan och bygg
veterinary information network
foto redigerings app

1 § aktiebolagslagen (ABL) och om den likabehandlingsprincip som kommer till uttryck i de s.k. aktiebolagsrättsliga generalklausulerna (7 kap. 41 § och 8 kap.

Aktiebolagslagens generalklausul om att en VD inte får agera så att en aktieägare får en otillbörlig fördel på bekostnad av en annan aktieägare  En bolagsstämma i ett aktiebolag har genom ett majoritetsbeslut mot en inte vara i strid med den s.k. generalklausulen i aktiebolagslagen.


Lagen ärvdabalken
statliga värdegrunden som rättskälla

Motionen strider mot aktiebolagens generalklausul. Enligt den s.k. generalklausulen i 7 kap. 47 § aktiebolagslagen får bolagsstämman inte fatta ett beslut om är 

22 § aktiebolagslagen 81 9 kap 144 Överväganden och förslag om insyn i  länge det inte strider mot generalklausulen. Styrelsen i ett aktiebolag som har mer än en ledamot skall även upprätta en Precis som direktion  Abstract. I förevarande undersökning behandlas likhetsprincipen och generalklausulerna i ABL. Likhetsprincipen innebär att ett bolags aktier som huvudregel ska ha lika rätt i bolaget medan generalklausulerna förbjuder vissa åtgärder som är ägnade att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare. Definition Generalklausulerna är en generell inskränkning av bolagsorganens beslutanderätt i aktiebolagslagen. Generalklausulerna anses vara ett uttryck för den associationsrättsliga Likhetsprincipen. Enkelt uttryckt innebär generalklausulerna att inga personer får orimligt gynnas på bolagets eller aktieägares bekostnad.